Prihlás svoj tím

Profily zúčastnených univerzít

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Je druhou najväčšou a druhou najstaršou univerzitou na Slovensku. Minulý rok si pripomenula 75. výročie svojho vzniku. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Ročne študuje na siedmych fakultách STU 17-tisíc študentov a 4000 frekventantov celoživotného vzdelávania. STU nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe.

 

Absolventi patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce. STU patrí medzi slovenské univerzity s najlepšími umiestneniami v domácich a medzinárodných porovnaniach, minulý rok sa umiestnila na 101. mieste v prestížnom Šanghajskom rebríčku ARWU TOP 200 svetových univerzít v počítačových vedách a jej fakulty každoročne vedú rebríček najlepších v hodnotení slovenskej agentúry ARRA.

 

Posádka  osemveslice STU BA

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Je najstaršou a najväčšou vysokou školou v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 a nadväzuje na univerzitné tradície Academie Istropolitany, založenej v Bratislave v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu.

 

Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch štúdia takmer 28 000 študentov, ktorí si môžu vybrať z pestrej ponuky viac ako 700 študijných programov. Štúdium na najstaršej slovenskej univerzite sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – Univerzitu Komenského navštevuje takmer 2 000 zahraničných študentov z približne 80 krajín sveta.

 

Univerzita Komenského v Bratislave je aj významnou vedeckou inštitúciou. Prostredníctvom centier excelentnosti sa aktívne podieľa na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach. Univerzita je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

 


Posádka  osemveslice UK BA

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

EU v Bratislave zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR. Univerzita ponúka na siedmich fakultách študentom vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v 66 akreditovaných študijných programoch.Štúdium vo všetkých študijných programoch je organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom).

 

Na 2. stupni štúdia študenti môžu študovať tri celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a to anglickom, nemeckom a francúzskom. EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite aj spoločný študijný program International Finance.

 

Posádka  osemveslice EU BA

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Je pedagogicko-vedeckým pracoviskom a hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku. SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou v SR, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU. Univerzita striktne venuje pozornosť všetkým aspektom súvisiacim s výchovou nových lekárov a rovnako tak aj vzdelávaniu lekárov z praxe. Nielen lekárov, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov, moderne označovaných ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Štyri fakulty univerzity sa starajú o prípravu budúcich pracovníkov v zdravotníctve, aby dokázali realizovať požiadavky praxe.

 

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Je pevnou súčasťou systému vysokých škôl Slovenskej republiky a ako štátna vysoká škola napĺňa svoje poslanie prípravou vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov predovšetkým pre potreby Policajného zboru, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bezpečnostných služieb, ako aj ďalších pracovísk verejnej správy.

 

Vysokoškolské vzdelanie poskytuje v akreditovaných študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Akadémia úspešne rozvíja spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania s vysokými školami na Slovensku, ako aj v zahraničí, vrátane študentských mobilít v rámci programu ERASMUS.

 

V rámci medzinárodnej policajnej spolupráce, spolupracuje s Európskou policajnou akadémiou so sídlom v Bramshille vo Veľkej Británii, Stredoeurópskou policajnou akadémiou so sídlom vo Viedni, ako aj ďalšími partnerskými inštitúciami. Akadémia PZ kladie dôraz aj na oblasť fyzickej zdatnosti svojich študentov. Študenti i učitelia akadémie získali v športovej oblasti viaceré ocenenia na celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

 

 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Je najstaršou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie študentov v oblasti umenia a jeho tvorby ako aj jeho riadenia a produkcie. VŠMU má 3 fakulty, na ktorých realizuje teoretické aj praktické vzdelávanie vo všetkých druhoch javiskového a filmového umenia.

 

Bola založená v roku 1949 v Bratislave. Vysoká škola múzických umení v Bratislave úspešne reprezentovala Slovenskú republiku na umeleckých festivaloch v talianskom Ríme, v ruskom Petrohrade a Moskve, každoročne sa zúčastňuje na festivale Zlomvaz v Prahe či Setkání v Brne a na festivale vo Varšave. Umelecky spolupracuje so zahraničnými univerzitami JAMU Brno, AMU Praha, Hochschule für Musik und darstelende Kunst Viedeň a získala mnohé medzinárodné ocenenia v oblasti umenia.

 

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Bola založená v roku 1949. Dnes patrí medzi moderné európske školy s umeleckým zameraním. Výsledky práce jej študentov a pedagógov sú úspešne prezentované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Zároveň je VŠVU plne akreditovanou vysokoškolskou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá poskytuje komplexné bakalárske a magisterské vzdelanie v odbore výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania a v treťom stupni vysokoškolského štúdia má akreditovaný aj študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.

 

Škola má aj svoj vlastný výstavný priestor – Galériu Medium, ktorá je súčasťou budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí v historickom centre Bratislavy. Prezentuje nielen projekty študentov a pedagógov školy, ale aj iných domácich a zahraničných umelcov. Škola sa však prezentuje aj prostredníctvom rôznych výstavných, či súťažných aktivít, organizovaných doma, alebo v spolupráci s rôznymi domácimi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami. Každoročne sa v ateliéroch školy konajú dni otvorených dverí a verejné prezentácie semestrálnych ako aj záverečných, diplomových a dizertačných prác.

 

Vysoká škola výtvarných umení je členom medzinárodných organizácií ELIA (European League of Institutes of the Arts), CUMULUS a European Textile Network. Uskutočňuje výmenné pobyty študentov aj pedagógov so zahraničnými partnerskými inštitúciami v rámci programov Socrates/ERASMUS a CEEPUS i na báze priamej spolupráce s jednotlivými školami. VŠVU sa aktívne podieľa aj na organizovaní medzinárodných workshopov, sympózií, seminárov a na príprave a realizácii výstav.

Čo je nové?

Slovenské univerzity si zmerali sily v regate: Víťaz zvládol 7 km za 14 minút

Členovia víťaznej posádky nedali konkurentom z Ekonomickej univerzity ani vyzývateľom zo Slovenskej technickej univerzity šancu.

Univerzita Komenského víťazom Univerzitnej regaty

"Od štartu to "vypálilo" dobre. Od začiatku sme boli obe lode - UK a STU - vedľa seba, postupne sme sa vzďaľovali.