Prihlás svoj tím

O MALEJ REGATE

Študenti bratislavských univerzít si môžu navzájom zmerať sily v nenáročnom preteku na veslárskych trenažéroch. Pretek je štafetou štvorčlenných družstiev na 4x400m. Podmienkou je, aby v každom družstve súťažila aspoň jedna študentka. Družstvo súťaží na jednom trenažéri, po prejdení 400m sa členovia družstva vystriedajú tak, aby každý absolvoval príslušnú časť trate. Čas striedania sa počíta do celkového času.

 

Odhadovaná doba preteku je okolo 8 minút. Pozície lodí - trenažérov možno sledovať na veľkoplošnej obrazovke. Predkolá hlavnej súťaže možno urobiť vo forme Univerzitných pretekov fakúlt každej univerzity. Počet družstiev zapojených do súťaže je obmedzený. Za jednu univerzitu sa môže prihlásiť maximálne 10 družstiev.

 

KTO sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu štvorčlenné družstvá študentov, z nich minimálne jedna študentka, z prihlásených bratislavských univerzít a vysokých škôl. V prihláške možno uviesť aj jedného náhradníka/náhradníčku.

 

Všetci členovia družstva musia byť študentmi (1.,2. alebo 3. stupňa štúdia), ktorí sú v deň pretekov vedení v evidencii akademického informačného systému príslušnej školy a ktorí vlastnia platný preukaz študenta (SIC, ISIC). Preukazom sa pretekári preukážu pred každým kolom preteku. Bez preukazu jedného alebo viacerých členov družstva môže byť družstvo z ďalších bojov vylúčené.

 

Súťaže sa môže zúčastniť len náhradník, ktorý bol vopred prihlásený a registrovaný. Družstvo, ktoré nebude mať potrebný počet súťažiacich, teda minimálne štyroch z toho jedna žena, bude diskvalifikované. Nie je možné, aby jeden súťažiaci nahradil iného a odvesloval počas jedného preteku viac ako jeden úsek štafety. Včasné nevystriedanie môže viesť ku diskvalifikácii.

 

Osoby sa zúčastňujú preteku na svoju vlastnú zodpovednosť a plne si uvedomujú zdravotné riziká, ktoré im môžu hroziť. Takého vyhlásenie musia potvrdiť svojim podpisom na prihláške pri registrácii. Nie je dovolená účasť osôb, ktoré majú akékoľvek zdravotné problémy (srdcové, príp. iné), ktoré môže negatívne ovplyvniť zvýšená fyzická námaha, prípadne stres alebo ďalšie nežiaduce vplyvy.

 

Zúčastnené osoby nesmú pred ani počas preteku požiť akékoľvek alkoholické nápoje alebo návykové látky. Porušenie tohto pravidla hoci u jedného člena družstva (i náhradníka) môže byť dôvodom na vylúčenie zo súťaže. Všetky zúčastnené osoby sa musia počas súťaže podriadiť pokynom usporiadateľov, v prípade potreby sa musia podrobiť kontrole na požitie alkoholických nápojov alebo psychotropných látok. Za nerešpektovanie pokynov usporiadateľov môže byť družstvo z ďalších pretekov vylúčené.

 

KEDY sa koná pretek?

Rozplavby sa budú konať v sobotu 3.mája 2014 od 8:30 do 12:00. Finále, do ktorého postúpia družstvá s najlepším časom, maximálne však dve družstvá za univerzitu, sa bude konať tesne pred vyhodnotením Univerzitnej regaty Bratislava toho istého dňa od 15:20 do 15:45.

 

KDE sa koná pretek?

V EUROVEA pred sochou M.R. Štefánika. Pretek bude premietaný na veľkoplošnú obrazovku.

 

Cena pre víťazov?

Víťazné družstvo z finálového preteku, na ktorom sa zúčastnia najlepšie posádky z každej zo siedmich univerzít, dostane hodnotné ceny.

 

Ako sa možno prihlásiť?

Prihlásiť sa možno prostredníctvom internetu na webovej stránke www.univerzitna-regata.sk od 24. marca do 20. apríla 2014. Pred prvým pretekom je potrebné sa dňa 3.5.2014 zaregistrovať. Družstvám budú emailom zaslané podrobné informácie o čase registrácie, čase rozplavieb a pod.

Čo je nové?

Slovenské univerzity si zmerali sily v regate: Víťaz zvládol 7 km za 14 minút

Členovia víťaznej posádky nedali konkurentom z Ekonomickej univerzity ani vyzývateľom zo Slovenskej technickej univerzity šancu.

Univerzita Komenského víťazom Univerzitnej regaty

"Od štartu to "vypálilo" dobre. Od začiatku sme boli obe lode - UK a STU - vedľa seba, postupne sme sa vzďaľovali.